Nybilda ett Aktiebolag för 1800 kr plus Bolagsverkets avgift på 1900 kr

Aktiebolag är en företagsform som passar när ni är flera ägare.

Ett aktiebolag är
ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, inte har något personligt ansvar
för företagets skulder. Ett aktiebolag blir en juridisk person i och med att
det registreras hos Bolagsverket. En juridisk person kan själv bland annat
teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolaget får ett
organisationsnummer när registreringen av företaget är helt klar.

Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats med minst 50 000 kronor i
aktiekapital. Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier som aktieägarna har
som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter
eller egendom som är till nytta för verksamheten. Egendomen kallas
apportegendom och ska värderas av revisor.

Du kan använda aktiekapitalet till att köpa tillgångar som kommer att
finnas kvar i företaget. När mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet
är förbrukat gäller särskilda regler där du riskerar att bli personligt
ansvarig och att få likvidera bolaget. För att skydda aktiebolagets långivare
bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som
aktiekapitalet.

Varje person som köper aktier i företaget kan också förlora de pengar som
de satt in i företaget.

Krav på aktiebolag

 • Privata
  aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor och publika
  aktiebolag på minst 500 000 .
 • Aktiebolaget
  ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en verkställande direktör.
  Styrelsen utses av bolagsstämman.
 • Ett
  aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat
  har bestämts i bolagsordningen.
 • Företaget
  måste skicka in årsredovisningen till Bolagsverket varje år.
 • Styrelsen
  måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna. Aktieboken
  är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget.
  Bolagsverket registrerar inte vem som äger aktierna.

Fördelar med aktiebolag

 • En
  eller flera personer eller företag kan starta aktiebolag.
 • Aktiebolagets
  namn skyddas i hela landet.
 • Det är
  ett stort skydd för dig som privatperson, med en klar skiljelinje mellan
  företaget och dig som ägare.
 • Aktieägarna
  har rätt att delta och besluta i aktiebolagets angelägenheter vid
  bolagsstämman.

 


Aktiebolaget företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande
direktör (VD). Styrelsen kan bestå av en eller två ledamöter med minst en
suppleant alternativt tre ledamöter med eller utan suppleanter. Tänk på att det
kan vara bra för företaget att ha en styrelse bestående av erfarna personer med
olika kunskaper och affärskontakter.

Om bolaget ska ha en VD tillsätts denne av styrelsen. I ett privat bolag
kan en person vara både styrelseledamot och VD.
Aktieägarnas möjlighet att påverka sker genom att de på bolagsstämman
tillsätter bolagets styrelse och revisor samt drar upp riktlinjerna för
verksamheten. Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Om aktiebolaget har
en revisor ska han eller hon revidera räkenskaperna en gång per år. Revisorn
ska också granska bolagets räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning.

Skatter och avgifter

Aktiebolaget betalar 22 procent i bolagsskatt på den vinst som företaget
haft under året. Ägaren beskattas för lön för utfört arbete eller utdelning på
aktierna. I ett aktiebolag fördelas vinsten till aktieägarna genom
utdelning. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital.
Särskilda regler gäller för fåmansföretag. Ägare som arbetar i bolaget är
anställd och lönen beskattas på samma sätt som för anställda som inte har
aktier.

Personligt betalningsansvar

Att inte skicka in årsredovisningen till Bolagsverket inom femton månader från räkenskapsårets utgång och att inte upprätta kontrollbalansräkning, är två av flera situationer som medför ett personligt betalningsansvar för styrelsen.

Om en styrelseledamot, verkställande direktör eller en suppleant begår ett brott vid utövandet av uppdraget kan han eller hon dömas till ett personligt betalningsansvar. Bolagets skatt

Ägarens skatt

Summa skatter och avgifter

70.514

59.800

Intäkter

400.000

Kostnader (exklusive löner)

100.000

Lön (exklusive socialavgifter)

180.000

Arbetsgivaravgifter 31,42 % på lönesumman

56.556

Kommunalskatt ca 31 % på lönesumman

55.800

Statlig skatt på lönesumman

20% på belopp över 384.600

25% på belopp över 545.200

Statlig skatt därmed 0 kr

Företagets vinst (400.000 – 100.000 – 180.000 – 56.556)

63.444

Bolagsskatt 22 % på företagets vinst

13.958

Vinst efter skatt

49.486

Utdelning 20 000 kr. Utdelning av vinsten till ägaren beskattas till 2/3
delar med 30 % i inkomstslaget kapital

4.000

Du kan alltid med redovisningstekniska sätt, minska skatten genom olika periodiseringar och andra knep enligt lag, men den skatten måste betalas inom 5 år då man enligt lag måste återföra periodiseringsfonderna. Men på sätt kan du planera ditt företags ekonomi inför nästa år.