…lagen om bokföring i korthet

Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, samt vissa stiftelser och ideella föreningar är bokföringsskyldiga. Dessutom har enskilda personer som bedriver näringsverksamhet bokföringsplikt. 

För att dessa bolag och verksamheter ska veta hur de ska sköta bokföringen har bokföringslagen (BFL 1999:1078) upprättats, vilken innehåller vägledande direktiv och regler.

I stort innehåller bokföringslagen regler för vilka som är bokföringskyldiga, regler för den löpande bokföringen och hur den ska avslutas. 

Bokföringsskyldigheten innebär att bokföring ska ske av alla affärshändelser på ett systematiskt sätt så att de kan registreras i en grundbok och en huvudbok.

Alla dessa affärshändelser ska ha verifikationer. All räkenskapsinformation ska sparas i ordnat skick och i landet i minst sju år. Bokföringsskyldigheten innebär även att upprätta ett årsbokslut eller årsredovisning.


Enligt bokföringslagen (1999:1078) är alla som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldiga. Bokföringsskyldigheten omfattar enligt 5 kap. 1 § 1 st. bland annat att

Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.


Vad ska en verifikation innehålla?

En verifikation ska alltid utformas på ett varaktigt sätt för att underlätta hanteringen. Därför finns det också lagbestämmelser om vad en verifikation ska innehålla. Dessa bestämmelser är:

datum när verifikationen sammanställdes
datum då affärshändelsen inträffade
en kort beskrivning av vad affärshändelsen avser
hela beloppet och specificering av momsbeloppet
med vem eller vilket företag som transaktionen avser
hänsvisning till andra underlag som förvaras separat, om sådana finns.

Verifikationerna ska ordnas efter datum och även numreras för att underlätta bokföringen. Numren ska följa en löpande nummerserie som inte får brytas under året.