Vi bildar LTD bolag åt dig för 1.995 kr ink moms

Det finns flera skäl
till att starta ett Engel­skt Ltd bolag
.

Lägre kost­nader och inget krav på aktiekap­i­talets stor­lek. I ett Sven­skt
aktiebo­lag binder du upp 50.000 kr i aktiekap­i­tal, i ett Engel­skt Ltd
binder du upp 1 GBP i aktiekap­i­tal. 

Dessu­tom öpp­nar du upp ditt nya Engel­ska
bolag samma dag!

Pris ENDAST: 1 995
kr
 (måste betalas i förskott!)
 

För två (2) LTD är priset 3.295 kr

 • Cer­tifi­cate of Incor­po­ra­tion               —  Reg­istrerings­be­vis
  med organisationsnummer
 • Com­pre­hen­sive bespoke
  ACRA Approved Arti­cles of Asso­ci­a­tion    — Enligt ACRA god­känd
  bolagsordning
 • Cer­tifi­cate and Arti­cles upon incor­po­ra­tion                                            — Cer­ti­fikat och bolagsordning
 • Statu­tory Reg­is­tra­tion
  Fee included — Avgift betald
 • Fully writ­ten up open­ing
  Statu­tory Reg­is­ters                                           — Lagstadgad reg­istrering
 • Stock Trans­fer forms
  fully com­pleted (if appro­pri­ate)                        — Aktiebrev full­ständigt ifyllt
 • Share allot­ments com­pleted and filed upon incor­po­ra­tion                    — Aktiefördel­ning kom­plett registrering
 • Com­pleted Share Cer­tifi­cates            — Aktiebrev
 • Direc­tors, Com­pany Sec­re­tary
  and Reg­is­tered Office all reg­is­tered at Com­pa­nies House on the day
  of incorporation
 • All infor­ma­tion reg­istr­eras direkt om bolaget
  på Com­pa­nies House!
 • Account­ing ref­er­ence
  date form AA01 elec­tron­i­cally filed where required — Ref­er­ens­da­tum
  för redovisning
 • Addi­tional Share Classes as required — Klas­si­fi­cer­ing
  av aktier
 • Kom­plett Ltd reg­istrering, allt enligt ovan.
 • Reg­istreringstid, samma dag.
 • Bolagsadress i Eng­land gäller 12 månader.
 • Sup­port­si­dor med bl a bankkontakter…

 

Inget per­son­ligt
ans­var!

Ta del av alla rät­tigheter och förde­lar som ett Sven­skt aktiebo­lag har som
juridisk per­son bl a har du inget per­son­ligt ans­var, din pri­vatekonomi
hotas inte vid eventuella problem…

Kom­man­dit­bo­lag

Du kan lägga dina LTD
bolag som ägare i ett sven­skt kom­man­dit­bo­lag!

För att nämna några av förde­larna:

 • Full ans­vars­be­grän­sning…
 • Enklare admin­is­tra­tion…
 • Ingen skatt på utdel­ning till före­taget…
 • Låg skatt på utdel­ning av investerat kap­i­tal…
 • Du kan anställa dig själv..
 • Skat­te­fria för­måner till dig som ägare och/eller som anställd

Du behöver inte ha
någon verk­samhet i det Engel­ska Ltd bolaget!

Inom EU och EES gäller
full etab­ler­ings­fri­het

 • Du kan bo i vilket land som helst…
 • Öppna upp ett bolag i vilket land som helst…
 • Etablera din verk­samhet i de lan­det som erb­juder dig de bästa förut­sät­tningarna…

Vilket innebär att du fritt kan etablera ditt före­tag i Eng­land och sedan
driva det som fil­ial i Sverige och/​eller Kom­man­dit­Bo­lag,
d
å går ditt Engel­ska Ltd bolag in som
kom­ple­men­t
är.
Har du ingen verk­samhet
i det Engel­ska bolaget då beta­lar du ingen skatt i England.

Detta är kraven:

 • Styrelse: Från 1
  (en) per­son (eller juridisk per­son (bolag)) till obe­grän­sat antal per­soner
  och nationalitet.
 • Ålder: Min­i­mum 16 år.
 • Bolagsnamn: Ej
  förväxlings­bart med annat bolagsnamn i UK.
 • Bolagsadress i UK: Ingår.
 • Rim­lighet­skrav: Ej närings­för­bud i Storbri­tan­nien.
  Din his­torik i Sverige har ingen betydelse!

 

Vill du även registrera ett SUF, svensk filial av ditt LTD så ordnar vi detta!

Sky­dda
ett namn, pro­duk­t­namn…

Många reg­istr­erar Engel­ska bolag enkom för att sky­dda ett namn, pro­duk­t­namn
osv.

 

100.000-tals Ltd bolag reg­istr­eras per år

Före­tagslags­tift­ning
i Storbri­tan­nienFöre­tagslags­tift­ning i Storbri­tan­nien är effek­tiv och prak­tisk. Detta är
en av anled­ningarna till att Storbri­tan­nien har blivit ett cen­trum för före­tagsetab­ler­ing
inom EU och EES.