Vad vi erbjuder

   löpande bokföring & redovisning

Du väljer själv om du vill ha papperslöst
och webbaserat eller om du vill lämna underlag och sedan få rapporter
mailade till dig.

Vi har tillgång till Fortnox där du kan själv logga in och se hur ekonomin ser ut.  

   lönehantering

Vi på Ekon­o­mistyrkan
hjälper ditt före­tag så att rätt skatt dras, beräkn­ing av antalet semes­ter­da­gar
och att rätt kon­trolluppgifter skickas till Skat­tev­er­ket. Sedan skickar vi
löne­speci­fika­tion­erna till respek­tive anställd.

Vi läg­ger upp
nya anställda löpande och varje ny anställd har en engångskost­nad, sedan beta­lar
du per utbe­tald lön, samt en månadsavgift.

    fakturering

Fakturaservice

Vi fak­tur­erar åt
Dig och bevakar att Dina kun­der beta­lar i tid.                             Alter­na­tivt om Ni själva
vill sköta fak­turerin­gen så sam­manställer vi Din      kun­dreskon­tra och utför
en avstämn­ing månadsvis. 

Naturligtvis får Ni ett avstämn­ing­sun­der­lag, där
det framgår vilka av Dina kun­der som fort­farande har en skuld till Dig.

   bolagsdeklarationer

Moms och arbetsgivardeklarationer.

Om du vill att vi sköter dem elek­tro­n­iskt
så blir vi s.k ombud för att ha rät­tigheten att logga in på ditt skat­tekonto
via webben.

I annat fall, sker dekla­ra­tio­nen pap­persvis
och du får till­sam­mans med bal­ans o resul­tat, även en kopia på moms och
arbetsgivaravgifter.

Vi strä­var efter att min­imera pap­pers­för­bruknin­gen
pga miljövän­ligheten. Alla doku­ment sparas som pdf och du kan alltid hitta
den på webben via delad drop­box eller van­lig mail.

Hemsidor // Form // Layout // visitkort // Logotyper Mer info här

   bildar bolag

Behöver du hjälp med:

  • Bilda enskild firma
  • Handels // kommanditbolag
  • Förening
  • Aktiebolag
  • Engelskt LTD bolag

Vi hjälper dig med alla papper till fasta priser naturligtvis!

   bokslut

Vi gör ditt fören­klade årbok­slut för
enskild näringsid­kare
, deklarationer för handels/kommandit samt årsredovisning för aktiebolag om du till­han­dahåller oss en siefil eller en bal­ans
och en resul­ta­träkn­ing på din kom­pletta bokföring.

Pris för ett fören­klat års­bok­slut för
enskild näringsid­kare är 1800kr

Kika på våra priser här: